feed-image RSS

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

  1. akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov
  2. prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat
  3. prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, krvácaninami v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou
  4. u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi
  5. charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat

 

Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu (domáca zabíjačka)

Domáca zabíjačka sa vykonáva v priestoroch domácnosti chovateľa (na dvore a priľahlých priestoroch, respektíve v jeho dome).

§ 23 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti o „Ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu ( ďalej len domáce zabíjačky) za podmienky, že bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred“ . o boli dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely.