ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Jarmočná 3
920 01 Hlohovec

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
O​U​-​H​C​-​O​S​Z​P​-​2​0​2​0​/​0​0​0​3​6​2​-​0​0​2​
Vybavuje/linka
I​n​g​.​ V​e​r​o​n​i​k​a​ D​a​n​k​o​v​á​/​9​1​1​ 0​5​7​ 2​2​
H​l​o​h​o​v​e​c​
01. 04. 2020
Vec
Verejná vyhláška
Oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Hlohovec Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 64 ods. 1 písm. d) a podľa § 68 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamuje, zámer schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Hlohovec. V zmysle usmernenia k schváleniu, odovzdaniu a sprístupneniu spracovanej dokumentácie regionálneho územného systému ekologickej stability MŽP SR, Sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava č. 6089/2014-2.1 zo dňa 24. júla 2014 (ďalej len ,,usmernenie“) Vás žiadame o písomné pripomienky za účelom prerokovania uvedeného návrhu. Predmetný návrh dokumentu si môžete pozrieť na webovej adrese: https://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-47. Na stanovisko zaslané po uplynutí 30 dní od zverejnenia verejnej vyhlášky sa neprihliada. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli obce a správneho orgánu, a súčasne sa zverejní iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Dátum vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na úradnej tabuli oznámi Obec písomne tunajšiemu úradu. Vyvesené dňa: Zvesené dňa:
Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​9​6​1​1​0​5​7​1​0​
E-mail
V​e​r​o​n​i​k​a​.​d​a​n​k​o​v​a​2​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
w​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k OU-HC-OSZP-2020/000362-002
Obec Bojničky, Bojničky 90, 920 55 Bojničky Obec Červeník, Kalinčiakova 26, 920 42 Červeník Obec Dolné Otrokovce, Dolné Otrokovce 44, 920 61 Dolné Otrokovce Obec Dolné Trhovište, Dolné Trhovište 152, 920 61 Dolné Trhovište Obec Dolné Zelenice, Dolné Zelenice 107, 920 52 Dolné Zelenice Obec Dvorníky, Dvorníky 428, 920 56 Dvorníky Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 1 Obec Horné Trhovište, Horné Trhovište 73, 920 66 Horné Trhovište Obec Horné Otrokovce, Horné Otrokovce 146, 920 62 Horné Otrokovce Obec Horné Zelenice, Horné Zelenice 89, 920 52 Horné Zelenice Obec Jalšové, Jalšové, 922 31 Jalšové Obec Kľačany, Kľačany 211, 920 64 Kľačany Obec Koplotovce, Koplotovce 28, 920 01 Koplotovce Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov Obec Madunice, P.O.Hviezdoslava 8/368, 922 42 Madunice Obec Merašice, Merašice 183, 920 61 Merašice Obec Pastuchov, Pastuchov 247, 920 63 Pastuchov Obec Ratkovce, Ratkovce 293, 920 42 Ratkovce Obec Sasinkovo, Sasinkovo 3, 920 65 Sasinkovo Obec Siladice, Siladice 232, 920 52 Siladice Obec Tekolďany, Tekolďany 30, 920 62 Tekolďany Obec Tepličky, Tepličky 57, 920 66 Tepličky Obec Trakovice, Trakovice 38, 919 33 Trakovice Obec Žlkovce, Žlkovce 158, 920 42 Žlkovce Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica 9 Slovenský vodohospodársky podnik, Radničné námestie, 969 01 Banská Štiavnica 1 Lesy SR, š.p., odštepný závod Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 15