Kategória: Návrhy VZN
Počet podkategórii: 5
Podkategórie:
folder_blue0
folder_blue1
folder_blue2
folder_blue3
Podkategória: 0 
Podkategória: 0 
Podkategória: 0 
Podkategória: 0 
Súbory: 1 
Súbory: 1 
Súbory: 3 
Súbory: 1 
folder_blue4
Podkategória: 0 
 
 
 
Súbory: 1 
 
 
 
Súbory: 9
pdf0Návrh VZN č.2 2016 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestachNajnovšie
Dátum pondelok, 21. december 2015, 18:41
File Size 86.11 KB
Download 1 160
pdf1VZN č.1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce BojničkyNajnovšie
Dátum piatok, 27. november 2015, 18:18
File Size 198.79 KB
Download 1 252
pdf2Dodatok č.1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmiNajnovšie
Dátum piatok, 09. október 2015, 18:23
File Size 784.5 KB
Download 1 114
pdf3Návrh VZN č. 4/2016 o zásadách tvorby a čerpania fondu oprávNajnovšie
Dátum pondelok, 22. august 2016, 07:32
File Size 129.08 KB
Download 1 881
pdf4Návrh VZN č. 4/2016 o zásadách tvorby a čerpania fondu oprávNajnovšie
Dátum nedeľa, 09. október 2016, 21:48
File Size 168.2 KB
Download 1 675
pdf5Návrh VZN č. 3/2017 o miestnych dania a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce BojničkyNajnovšie
Dátum štvrtok, 23. november 2017, 14:50
File Size 580.72 KB
Download 1 538
pdf6Návrh VZN č. 4/2017 o verejných vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody na území obce Bojničkyo verejných vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody na území obce BojničkyNajnovšie
Dátum štvrtok, 23. november 2017, 14:56
File Size 295.35 KB
Download 1 207
pdf7Návrh VZN č. 2/2017 o výške príspevku na čiast. úhradu nákladov v školách ....Najnovšie
Dátum štvrtok, 23. november 2017, 13:15
File Size 227.86 KB
Download 1 163
pdf8Návrh VZN č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôdNajnovšie
Dátum štvrtok, 23. november 2017, 15:11
File Size 546.22 KB
Download 1 150